Regulamin Wypożyczalni

1. Wypożyczający zobowiązuje się do zwrotu wypożyczonego sprzętu w ustalonym w umowie wypożyczenia terminie w stanie nie gorszym niż wynikało by to z normalnego zużycia.

2. Istnieje możliwość wydłużenia terminu wypożyczenia po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.

3. W przypadku opóźnienia w zwrocie sprzętu bez wcześniejszego uzgodnienia tego faktu z Wypożyczalnią za każdy dzień zwłoki zostanie pobrana podwójna opłata ( przyjmując za podstawę 30-dniową cenę wypożyczenia wg cennika).Kwota ta zostanie potrącona z kaucji.

4. Wypożyczający oświadcza, że sprzęt będzie użytkowany pod wskazanym przez Niego adresem.

5. Wypożyczający oświadcza, że wydany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto Wypożyczający zobowiązuje się do nie użyczania sprzętu osobom trzecim i do nie dokonywania w nim żadnych modyfikacji.

6. Wypożyczalnia oświadcza, że wypożyczany sprzęt jest w dobrym stanie technicznym i zdatny do użytku zgodnie z przeznaczeniem.

7. Z chwilą wydania wypożyczanego przedmiotu ryzyko jego przypadkowego uszkodzenia ,zniszczenia lub utraty przechodzi na Wypożyczającego.

8. W sprawach nie unormowanych UMOWĄ WYPOŻYCZENIA i REGULAMINEM WYPOŻYCZALNI zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

9. W przypadku nie zgłoszenia chęci zerwania umowy wypożyczenia do 5 dnia każdego miesiąca, zostaje wystawiona faktura VAT za kolejny okres rozliczeniowy.

Wypożyczalnia


Demo Options

Background only applies for Boxed,Framed, Rounded Layout